• 34070290_1737254199688627_5022349402333773824_n_resize.jpg
 • 34699778_1744019385678775_3618483545716031488_n_resize.jpg
 • 34725805_1744018735678840_5619662280988819456_n_resize.jpg
 • 37791101_1811569872257059_681406143582437376_n_resize.jpg
 • 39216006_1847147485365964_6998710377756229632_n_resize.jpg
 • 42656913_1901856603228385_940686069337161728_n_resize.jpg
 • 43173598_1910349492379096_3486971342169833472_n_resize_resize.jpg
 • 43221086_1910348889045823_1417096082466275328_n_resize_resize.jpg
 • 43239381_1911995755547803_5672272774211567616_n_resize_resize.jpg
 • 43243411_1912008888879823_8977080306951520256_n_resize.jpg
 • 43278436_1912051782208867_811737055028576256_n_resize.jpg
 • 43440980_1913897432024302_369564944930177024_n_resize.jpg
 • 43509404_1913811512032894_5268665415982120960_n_resize.jpg

Arunothai School

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

         กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ฝึกและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้อง ตามสิทธิของตนเอง กล้าคิด ไตร่ตรอง และเลือกด้วยตนเอง ขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ที่ให้ความรู้และฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิ์ รวมไปถึงคูหาแบบใหม่ที่ใช้การกดแทนการใช้กระดาษ ซึ่งมีความแม่นยำสูง และการนับคะแนนเร็วกว่าการขานบัตรดีบัตรเสียอีกด้วย

Read more...

เปิดกองลูกเสือปีการศึกษา 2561

             วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอรุโณทัยได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีกาศึกษา 2561 โดย ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ฉลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัย ประธานพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอรุโณทัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Read more...

แข่งขันการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2561

             วันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนอรุโณทัยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2561 และได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 และได้ไปแข่งต่อระดับจังหวัดค่ะ

Read more...

More Articles...

 1. วันแห่งความภูมิใจ
 2. งานฉลองวัดพระแม่แห่งลูรดส์
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น ภัทราวรินทร์วัชรานุสรณ์

Page 5 of 6

สารจากผู้บริหาร

แหล่งการเรียนรู้

ระบบบริหารงานโรงเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)