รับการตรวจจากเขตพื้นที่

                    รับการประเมินติดตามนิเทศการสอนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย นายพีรพงค์ ดวงแก้ว และคณะ เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)