ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน “ คุณธรรม นำความรู้ คู่สันติสุข ”

          ความหมาย มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

มีความประพฤติดี มีซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ด้านวิชาการ

และวิชาชีพพื้นฐานสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างมีสันติสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)