ประวัติโรงเรียน

                                   โรงเรียนอรุโณทัย เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิกที่ก่อตั้งขึ้นโดยบาทหลวงเอเทียน  กรางซ์ บนที่ดิน

   ที่คหบดีเยบีน้อย ได้ถวายให้จำนวน 11 ไร่ 3 งาน 93.5 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 294 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย 

อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 

                                        ในปี พ.ศ.2494 บาทหลวงเอเทียน กรางซ์ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างพร้อมทั้งได้ยื่นคำร้อง

                     ขอตั้งโรงเรียน และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2495 บาทหลวงเอเทียน กรางซ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียน

                     โดยมีนายประยูร ภมรศิริ เป็นครูใหญ่คนแรก  รับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

                     จำนวน 160  คน หลังจาก นายประยูร ภมรศิร ได้ลาออกจากการเป็นครูใหญ่ บาทหลวงเอเทียน กรางซ์ได้ขอให้

                     ภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มาช่วยดำเนินการต่อโดยมีซิสเตอร์วาเลรี  ทองหล่อ ตระกูลเง็ก

                     เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภคินีคณะพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ ก็ได้รับมอบหมาย

                     จากสังฆมณฑลให้บริหารโรงเรียนมาจนถึง ปัจจุบันรวมระยะเวลาแล้ว 64 ปี 

                                 ปีการศึกษา 2559 ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ดำรงตำแหน่ง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ 

และผู้อำนวยการ โรงเรียน และซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)