• 4_resize114.jpg
  • 5_resize12.jpg
  • 35419_resize.jpg
  • 35420_resize.jpg
  • 35421_resize.jpg

Arunothai School

วันแห่งความภูมิใจ

 

ขอแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 2561"

"รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับ ทอง" ปฏิบัติงาน 30-39 ปีการศึกษา

และคณะครูโรงเรียนอรุโณทัย ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น "ครูดีเด่น" ณ วันที่ 20 มกราคม 2561

Read more...

More Articles...

  1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น ภัทราวรินทร์วัชรานุสรณ์

Page 1 of 2

สารจากผู้บริหาร

แหล่งการเรียนรู้

ระบบบริหารงานโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)