• 4_resize114.jpg
  • 5_resize12.jpg
  • 35419_resize.jpg
  • 35420_resize.jpg
  • 35421_resize.jpg

Arunothai School

อบรมภาษาอังกฤษ-จ.ลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ  จัดอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560  ณ โรงแรม จังหวัดลำพูน

Read more...

อบรมภาษาอังกฤษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย ซิสเตอร์ ดร. กาญจนา สิงห์สา จัดอบรม คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ Personnel development training course ณ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา) จ.เชียงใหม่

Read more...

อบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นกลุ่มของครู

อาจารย์เธียร ภู่ภิญโญ เป็นวิทยากรอบรม “การทำงานเป็นทีม หลักสูตร 1 “ เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กร ส่งเสริมในการทำงานร่วมกันเป็นทีมของคณะครูโรงเรียนอรุโณทัย ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในองค์กรเมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560

Read more...

อบรมประกันคุณภาพขั้นพื้นฐาน

คณะครูโรงเรียนอรุโณทัย เข้าอบรมการประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560  โดยผู้อำนวยการสิริกานต์  เปี่ยมสุข 

Read more...

More Articles...

  1. กิจกรรมอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  2. ศึกษาดูงานจังหวัดแพร่

Page 1 of 2

สารจากผู้บริหาร

แหล่งการเรียนรู้

ระบบบริหารงานโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)