โรงเรียนอรุโณทัย เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิกที่ก่อตั้งขึ้นโดยบาทหลวงเอเทียน  กรางซ์ บนที่ดิน ที่คหบดีเยบีน้อย ได้ถวายให้จำนวน 11ไร่ 3 งาน 93.5 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 294 ถนนฉัตรไชย ตำบล
สบตุ๋ย อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
   ในปีพ.ศ.2494 บาทหลวงเอเทียน กรางซ์ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างพร้อมทั้งได้ยื่นคำร้อง
ขอตั้งโรงเรียน และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2495 บาทหลวงเอเทียน กรางซ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียน
โดยมีนายประยูร ภมรศิริ เป็นครูใหญ่คนแรก  รับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 160  คน หลังจาก นายประยูร ภมรศิร ได้ลาออกจากการเป็นครูใหญ่ บาทหลวงเอเทียน กรางซ์
ได้ขอให้ภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มาช่วยดำเนินการต่อโดยมีซิสเตอร์วาเลรี
ทองหล่อ ตระกูลเง็ก เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภคินีคณะพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ ก็ได้รับมอบหมายจากสังฆมณฑลให้บริหารโรงเรียนมาจนถึง ปัจจุบันรวมระยะเวลาแล้ว 64 ปี
   ปีการศึกษา 2559 ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ดำรงตำแหน่ง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
และผู้อำนวยการ โรงเรียน และซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการ
 
 
 
 
  ปรัชญาของโรงเรียน “ คุณธรรม นำความรู้ คู่สันติสุข ”
ความหมาย มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติดี มีซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ด้านวิชาการ และวิชาชีพพื้นฐานสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างมีสันติสุข
 
 
 
คำขวัญของโรงเรียน “ วินัยดี มีจรรยา ศึกษาเยี่ยม ”
วินัยดี หมายถึง การมีระเบียบวินัยในตนเอง และการอยู่ร่วมกันในสังคม
มีจรรยา หมายถึง การมีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ
ศึกษาเยี่ยม หมายถึง มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ คติพจน์ “ ซื่อสัตย์ กตัญญู เมตตา ”
โรงเรียนศีลรวี
ไม้กางเขน หมายถึง องค์พระเยซูเจ้าเป็นความรัก ความเสียสละต่อมวลมนุษย์
ความอดทนต่อ ความทุกข์ยาก เพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์
ดวงอาทิตย์ หมายถึง การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง
และความอบอุ่น ของยามเช้า
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
โรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
โรงเรียนอรุโณทัย
   
  เอกลักษณ์ "มีระเบียบวินัย"
  อัตลักษณ์ "เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู"
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน "ดอกเอื้องผึ้ง"
 
  หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนช้อย งดงาม ตามแบบฉบับ ของกุลสตรีภาคเหนือ
 
   
   
   
   
   
   
  สีประจำโรงเรียน "เหลือง - ขาว"
 
สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างของดวงอาทิตย์
สีขาว หมายถึง ศาสนาที่สะอาดบริสุทธิ์